Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Kryptovaluuttojen verotus

Kryptovaluuttojen verotus
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Aivan kuten muistakin sijoitusinstrumenteista, niin myös kryptovaluutoista on maksettava asiaan kuuluvat verot. Virtuaalivaluuttojen verotus, eli kryptovaluuttojen verotus tai Bitcoin verotus, ja sen tuntemus, on tärkeässä osassa kryptovaluuttoihin sijoitettaessa. Jokaisen kryptovaluuttoihin sijoittaneen tulisikin tuntea Suomen voimassa oleva lainsäädäntö virtuaalivaluuttojen verokohtelusta.

Huom. Tämä artikkeli on julkaistu 15.3.2020 perustuen 1.1.2020 päivitettyyn ohjeeseen. Verottajan ohje on voinut päivittyä artikkelin kirjoitushetken jälkeen, joten tarkista aina uusin versio Verohallinnon sivuilta!

Kryptovaluuttojen verotuksen historiaa

Aivan ensiksi käsittelemme virtuaalivaluuttojen verotuksen historiaa Suomessa. Virtuaalivaluuttojen verotuksen historia on hyvä ymmärtää ennen nykyiseen verolinjaukseen perehtymistä. Kryptovaluuttoja verotettiin Suomessa pitkään vuonna 2013 annetun ohjeistuksen mukaan. Tämä linjaus poikkesi hyvin paljon muiden maiden tekemistä linjauksista ja asetti suomalaiset kryptosijoittajat muista poikkeavaan asemaan. Suomessa verot piti maksaa ainoastaan silloin kun halusi vaihtaa kryptovaluuttansa fiat-rahaan.

Kryptoja olikin mahdollista treidata täysin vapaasti, eikä mahdollisista veroseuraamuksista tarvinnut huolehtia. Kryptoista kun joutui maksamaan verot vasta sitten kun suoritti myyntitapahtuman perinteisiin fiat-valuuttoihin. Verottaja muutti linjaustaan täysin yllättäen kesällä 2018. Tämä linjan muutos syöksi suomalaiset kryptosijoittajat täydellisen epätietoisuuden valtaan.

Verottajan vuonna 2018 lanseeraaman uudistuksen mukaan kryptovaluuttoja kohdeltaisiin samalla tavoin kuin muitakin finanssi-instrumentteja. Tämä tarkoitti sitä, että jokainen myyntitapahtuma realisoi arvon muutoksen, kun ennen sen nähtiin tapahtuvan ainoastaan silloin kun kryptot vaihdettiin takaisin euroiksi. Veroja piti siis maksaa jatkossa myös krypto-krypto -kaupoista.

kryptovaluuttojen verotus
Kryptovaluuttojen verotus muuttui merkittävästi vuonna 2018 ja aiheutti suurta hämmennystä.

Vuonna 2018 tehty linjaus yhdenmukaisti Suomen virtuaalivaluuttoja koskevaa verolainsäädäntöä vastaamaan muita verrokkimaita. Suomen lainsäädännössä oli kuitenkin yksi huomattava puute. Verohallinnon mukaan kryptovaluuttojen luovutustappiot eivät olleet vähennyskelpoisia. Tämä jos mikä oli täysin kohtuutonta kryptovaluuttoihin sijoittaneita kohtaan.

Suomen kryptovaluuttayhdistys ei kaikkien kryptosijoittajien onneksi niellyt tätä huomattavaa epäkohtaa, vaan ryhtyi taisteluun verottajaa vastaan.

Verohallinnon epäreilut linjaukset päätyivät lopulta korkeimpaan oikeuteen asti. Korkeimman oikeuden päätös oli lopulta kryptovaluuttoihin sijoittaneiden kannalta mieluinen. Korkeimman oikeuden mukaan kryptovaluuttojen luovutustappioiden tuli olla vähennyskelpoisia aivan kuten muissakin finanssi-instrumenteissa. Korkeimman oikeuden päätöksestä huolimatta Verohallinto ei päivittänyt ohjeistustaan vastaamaan oikeuden päätöstä, eivätkä kryptosijoittajat voineet vielä huokaista helpotuksesta.

Vihdoin ja viimein vuoden 2019 lokakuussa Verohallinto julkaisi uuden ohjeistuksen, joka sisälsi korjauksen paljon hämmennystä aiheuttaneeseen luovutustappioiden käsittelyyn. Tämä päivitys toikin kryptovaluuttoihin sijoittaneet samalle viivalle muihin finanssi-instrumentteihin sijoittaneiden kanssa.

Kryptovaluuttojen verotus

Seuraavaksi artikkelissa käydään läpi Verohallinnon uusimman virtuaalivaluuttoja koskevan ohjeistuksen keskeisiä kohtia yksityishenkilön näkökulmasta tarkasteltuna. Verohallinnon virtuaalivaluuttojen verotusta koskevaa ohjeistusta pääset katsomaan tästä. Vaikka Verohallinnon ohjeistuksessa puhutaankin virtuaalivaluutoista, niin selvyyden vuoksi tässä artikkelissa niistä käytetään nimitystä kryptovaluutat.

Kryptovaluutat ja tuloverotus

Verohallinnon tuoreimmassa ohjeistuksessa (22.1.2020) todetaan kryptovaluuttojen tuloverotuksesta seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden 29.3.2019 antaman virtuaalivaluutan verotusta koskevan vuosikirjapäätöksen (KHO 2019:42) mukaan virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolain mukaisissa soveltamistilanteissa tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuutena, jolloin sen luovuttamiseen sovelletaan tuloverolain luovutusvoittoa koskevia säädöksiä.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kryptovaluuttoja voidaan pitää virallisena omaisuutena, mutta ne eivät kuitenkaan ole rinnastettavissa arvopapereihin. Kryptovaluuttoja ei voi myöskään rinnastaa verotuksessa virallisiin valuuttoihin tai muihin maksuvälineisiin. Jokaisen kryptovaluutoista kiinnostuneen on äärimmäisen tärkeää muistaa, että kryptovaluuttojen käyttäminen missä tahansa tilanteessa on verotuksen realisoiva tapahtuma. Kryptovaluuttojen arvonmuutos realisoituu verotettavaksi tuloksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Kryptovaluuttoja vaihdetaan mihin tahansa muihin valuuttoihin. Sillä ei ole mitään merkitystä, jätetäänkö varat esimerkiksi välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen tilille.
  • Kryptovaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla hyödykkeitä tai palveluita.
  • Kryptovaluutta vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan. Sijoittaja onkin verovelvollinen myös krypto-krypto -kaupoista kryptovaluuttapörsseissä.

Kryptovaluuttojen käyttäminen missä tahansa tilanteessa realisoi jokaisella kerralla erikseen kryptovaluutan luovutusvoiton tai luovutustappion laskennan. Verohallinnon mukaan voittoa tai tappiota laskettaessa kryptovaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin henkilö on ne hankkinut. Tätä kutsutaan myös ns. FIFO-periaatteeksi. Luovutusjärjestystä on mahdollista seurata niin tilikohtaisesti kuin kryptovaluuttalompakkokohtaisestikin.

bitcoin verotus
Nykyisin kryptovaluuttojen treidaus toisiin kryptovaluuttoihin on myös verotettava tapahtuma.

Vuonna 2019 päivitetyn vero-ohjeen mukaan kryptovaluutan luovuttaja voi luovutusvoittoa laskettaessa käyttää hyödyksi todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen sijasta niin sanottua hankintameno-olettamaa. Verohallinnon ohjeistus sanoo hankintameno-olettamasta seuraavaa:

Virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu on veronalaista luovutusvoittoa, joka lasketaan verovelvolliselle edullisemmalla tavalla: luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta voidaan vähentää joko todellinen hankintahinta kuluineen tai vaihtoehtoisesti niin sanottu hankintameno-olettama ilman mitään muita kuluja. Hankintameno-olettamaa käytettäessä vähennys on 20 % luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta ja 40 %, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta.

Katso hyvä käytännön esimerkki Verohallinnon ohjeistuksen kohdasta 2.2 virallisen valuutan ja virtuaalivaluutan vaihtotilanteet.

Kryptovaluuttojen luovutusvoiton verotus on KHO:n ratkaisukäytännön myötä muuttunut vuoden 2019 ohjeistuksessa oleellisesti. Tämän takia Verohallinnon päivitettyä ohjetta on verovelvollisen vaatimuksesta mahdollista soveltaa myös takautuvasti verotuksen muutoksenhakua koskevien aikarajojen ja säädösten puitteissa.

Tuloverolain mukaan kryptovaluutoilla saadut luovutusvoitot katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona kryptovaluutoilla tehty kauppa tai vaihto on tehty tai muu luovutus on tapahtunut. Kryptovaluuttojen vastikkeellisessa luovutuksessa realisoituneet luovutustappiot on puolestaan mahdollista vähentää tuloverolain luovutustappioita koskevien säännösten mukaisesti.

Vaikka jotkut yritykset hyväksyvätkin kryptovaluuttojen käytön maksuvälineinä, niin verotuksellisesti kyseessä on sopimukseen perustuva vaihto, jossa kryptovaluutta vaihdetaan hyödykkeisiin tai palveluihin. Vaihto realisoi kryptovaluutan luovutusvoiton tai luovutustappion, ja näin ollen sillä on myös verotuksellisia vaikutuksia. Virallisen maksuvälinestatuksen uupuminen onkin yksi suurimmista esteistä kryptovaluuttojen hyödyntämisestä maksuvälineenä normaalissa arkikäytössä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan lähtökohtaisesti jokainen kryptovaluuttojen käyttötilanne realisoi verotuksessa kryptovaluuttojen arvonnousun tai -laskun.

Voit katsoa useamman hyvän käytännön esimerkin kryptovaluutoilla tehtyjen ostosten veroseuraamuksista Verohallinnon ohjeistuksen kohdasta 2.3 virtuaalivaluutan käyttäminen hyödykkeiden tai palveluiden hankintaan.

Useimmiten kryptovaluuttoja vaihdetaan toisiin kryptovaluuttoihin eri kryptovaluuttapörsseissä. Kuten olemme artikkelissa käyneet läpi, niin kryptovaluutan vaihtaminen toiseen kryptovaluuttaan on aina verotuksen realisoiva tapahtuma. Kun kryptovaluuttoja vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan, niin sen seurauksena on aina verotettava luovutusvoitto tai vähennyskelpoinen luovutustappio.

Yksityishenkilöiden tekemien kryptovaluuttojen vaihtojen katsotaan tapahtuvan kryptovaluuttojen käyvästä arvosta. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kryptovaluuttojen käypänä arvona pidetään kryptovaluuttojen euromääräistä arvoa niiden vaihtohetkellä. Kryptovaluuttojen arvon määrityksen lähteenä on mahdollista käyttää tunnettua kryptovaluuttapörssiä. Arvonmäärityksessä on kuitenkin huomioitava, että samaa lähdettä tulee käyttää systemaattisesti koko verovuoden ajan.

Katso hyvä käytännön esimerkki Verohallinnon ohjeistuksen kohdasta 2.4 virtuaalivaluutan vaihtaminen toiseen virtuaalivaluuttaan.

Kryptovaluuttojen louhinnan verotus

Verohallinnon linjauksen mukaan Proof of Work -kryptovaluuttojen louhinta on verotettavaa ansiotuloa. Proof of Work -algoritmia noudattavia kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Bitcoin ja Litecoin. Proof of Work -louhinnan palkkioksi saadut kryptovaluutat realisoituvat henkilön tuloksi sillä hetkellä, kun tämä saa ne itselleen. Tässä suora lainaus Verohallinnon ohjeistuksesta:

Louhinnasta saatu tulo realisoituu louhijan tuloksi (TVL 110 §) sillä hetkellä, kun hän saa sen vallintaansa eli silloin, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy hänen hallinnoimalleen tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaansa. Tulo arvostetaan saantokohtaisesti, joten louhintatyön arvo realisoituu aina, kun louhinnasta saadaan tuloa.

Henkilön on mahdollista laskea louhinnasta saatujen tulojen määrä joko päiväkohtaisesti tai kuukausikohtaisesti. Arvon määrityksessä on käytettävä kyseisen ajanjakson keskimääräistä kurssia. Verovelvollisen on käytettävä valitsemaansa jaksotusta systemaattisesti koko verovuoden ajan. Verohallinnon mukaan kurssin määrityksen lähteenä on mahdollista käyttää esimerkiksi jotain tunnettua kryptovaluuttapörssiä. Verovelvollisen on tarvittaessa kyettävä perustelemaan arvonmäärityksessä käyttämänsä arvo.

kryptovaluuttojen louhinta
Kryptovaluuttojen louhintaa koskevat myös omat verosääntönsä.

Verolain mukaan henkilön on mahdollista vähentää veronalaiseen tuloon kohdistuvat välittömät kustannukset vastaavasta veronalaisesta tulosta. Proof of Work -louhinta kuluttaa runsaasti energiaa ja louhintaan kulunut sähkö on verotuksessa vähennyskelpoista. Myös louhintaan tarvittavan laitteiston hankintamenot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Proof of Work -protokollan rinnalle on viime vuosina kohonnut myös uusi Proof of Stake -protokolla. Proof of Stake -louhinta on puolestaan Verohallinnon mukaan pääomatuloa. Se realisoituu verotettavaksi tuloksi sillä hetkellä, kun henkilö saa louhintapalkkiot haltuunsa. Proof of Stake -louhinnalla saatujen kryptovaluuttojen hankintahinnan arvo verotuksessa on sama kuin niiden arvo saamishetkellä.

Kryptovaluuttojen louhinnan verotuksesta on saatavilla hyviä käytännön esimerkkejä Verohallinnon ohjeistuksen kohdassa 2.5 virtuaalivaluutan louhintaan osallistumisesta saatujen varojen verotus.

Yhteenveto kryptovaluuttojen verotuksesta

Kryptovaluuttoja omistavan henkilön on tärkeää muistaa, että kryptovaluuttojen käyttö missä tahansa tilanteessa realisoi niiden arvonnousun verotukseen. Suomen tuloverolain mukaan kryptovaluutoilla saadut luovutusvoitot katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona kryptovaluutoilla tehty kauppa tai vaihto on tehty tai muu luovutus on tapahtunut. Suomessa jokaisen verovelvollisen on myös muistettava ilmoittaa itse mahdollisista kryptovaluutoista saaduista tuloistaan verottajalle.

Tulot on ilmoitettava riippumatta siitä, ovatko ne syntyneet kotimaassa vai ulkomailla. Kryptovaluutoista verovuoden aikana saaduille tuloille on myös mahdollista hakea ennakkoveroa.

Kryptovaluutoille ei ole vielä kehitelty omaa ilmoituslomaketta, joten kryptovaluuttojen käytöstä aiheutuneet luovutusvoitot ja -tappiot on ilmoitettava muiden arvopapereiden tavoin OmaVero -palvelussa tai vaihtoehtoisesti lomakkeella 9A. Kryptovaluutoista aiheutuneet luovutusvoitot ja luovutustappiot pääset ilmoittamaan tästä.

Jokaisen kryptovaluuttoja omistavan tai kryptovaluuttoihin sijoittamisesta kiinnostuneen kannattaa lukea huolellisesti uusin Verohallinnon kryptovaluuttojen verotusta koskeva ohjeistus tästä.

Kuvat: Steve Buissinne from Pixabay, WorldSpectrum from Pixabay, Лечение Наркомании from Pixabay, Jörg Möller from PixabayVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *