Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Älysopimus (smart contract)

Älysopimus (smart contract)
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Älysopimus eli smart contract on yksi tämän hetken kuumimmista ilmiöistä kryptovaluuttojen maailmassa. Älysopimuksella tarkoitetaan lohkoketjussa pyörivää ohjelmaa, joka toimii nimensä mukaisesti kahden eri osapuolen välisenä sopimuksena. Älysopimukseen on mahdollista ohjelmoida erilaisia ehtoja ja jopa rangaistuksia, jotka ohjelma toimeenpanee automaattisesti. Älysopimusta hyödyntämällä kaksi toisilleen täysin tuntematonta henkilöä voi luoda keskinäisen sopimuksen mistä tahansa kaupasta.

Älysopimus-alustat

Kryptovaluutat on mahdollista jakaa kolmeen eri kategoriaan. Nämä kategoriat ovat: kryptovaluutat, platformit ja sovelluskohtaiset tokenit. Varsinaisten kryptovaluuttojen kategoriaan kuuluvat Bitcoinin ja Litecoinin kaltaiset kryptovaluutat, jotka on tarkoitettu virtuaalisiksi maksuvälineiksi.

Platform-kategoriaan kuuluvat esimerkiksi Ethereum, EOS ja TRON. Platformeja voidaan kuvailla kokonaisiksi ekosysteemeiksi ja ohjelmointialustoiksi, joiden päällä myös älysopimukset toimivat. Kolmas kategoria, eli tokenit ovat puolestaan yksittäisen platformin sisällä toimivia kryptovaluuttoja, joiden arvo pohjautuu tokenin sovelluksen menestykseen.

Tokeneiden pääasiallisena ideana on arvon siirtäminen sen sovelluksen sisällä, jossa ne toimivat. Tokeneita ei ole tarkoitettu varsinaisten kryptovaluuttojen tapaan maksuvälineiksi.

Platformit tarjoavat siis älysopimusten käyttöjärjestelmän, jonka pohjalle älysopimuksia on mahdollista luoda. Jokaisella platformilla on omat sääntönsä, sekä toisistaan poikkeavat ohjelmointikielet älysopimusten luomiseksi. Kryptovaluuttamaailman ehdottomasti suosituin platform on Ethereum, jonka avoin lohkoketjualusta mahdollistaa hajautettujen sovellusten luonnin. Sovellusten luominen Ethereumin alustalle on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi.

ethereum älysopimus
Ethereum on maailman tunnetuin alusta älysopimuksille.

Kaikki Ethereumin sovellukset on kirjoitettava varta vasten tähän tehtävään tarkoitetulla Solidity-kielellä. Ethereumista poiketen osa nykyisistä platformeista tukee jopa useita erilaisia olemassa olevia ohjelmointikieliä. Hajautettujen sovellusten luomisen lisäksi Ethereum mahdollistaa myös mahdollisuuden luoda älysopimuksia ja näin automatisoida lukuisia eri toimia. Älysopimukset ovat ehdottomasti yksi Ethereumin merkittävimmistä ja eniten keskustelua herättävistä ominaisuuksista.

Lukuisten ominaisuuksiensa ansiosta Ethereum onkin vakiinnuttanut jalansijansa julkisten lohkoketjujen kasvavassa joukossa. Ethereumin lisäksi myös muutkin alustat, kuten EOS ja TRON mahdollistavat älysopimusten laatimisen, mutta ne eivät ole kehityksessä aivan Ethereumin vauhdissa.

Mikä on älysopimus (smart contract)?

Lyhyesti määriteltynä älysopimus on ohjelma, joka toimeenpanee itse itsensä ennalta määriteltyjen ehtojen pohjalta. Älysopimukset ovat tarkoitettu digitaalisesti helpottamaan, tarkastamaan tai valvomaan sopimuksen neuvottelua tai täytäntöönpanoa. Älysopimuksia voidaan käyttää missä tahansa tilanteessa, jossa henkilöiden välille halutaan asettaa määrätynlaisia ehtoja. Älysopimuksia on mahdollista hyödyntää kaikissa tilanteissa, joissa henkilöiden välille halutaan tietyt ehdot täyttävää toimintaa.

Älysopimukset mahdollistavat käyttäjilleen lukuisia erilaisia etuja. Älysopimukset ovat täysin autonomisia, eikä niiden luomisessa tarvitse hyödyntää lainkaan kolmansia osapuolia. Älysopimusten autonomisuuden nähdäänkin nopeuttavan huomattavasti sopimusprosessia perinteisiin sopimuksiin nähden. Perinteisissä sopimuksissa tuhlaantuu aivan tuhottomasti aikaa dokumenttien manuaaliseen prosessointiin, jonka älysopimukset pystyvät suorittamaan täysin automaattisesti.

Älysopimukset säästävät siis huomattavasti aikaa ja vaivaa sopimusosapuolilta. Älysopimusten laatiminen on myös huomattavasti perinteisiä sopimuksia edullisempaa, kun sopimusta tehdessä ei tarvitse maksaa kolmansille osapuolille, kuten asianajajille. Älysopimukset tarjoavat nopeutensa ja edullisuutensa lisäksi myös huomattavaa tarkkuutta. Älysopimukset noudattavat ainoastaan sopimukseen ohjelmoitua toimintoa, joten älysopimuksen hyödyntäminen sulkee täysin inhimillisen virheen mahdollisuuden pois.

Alla on lyhyt video aiheesta englannin kielellä.

Älysopimusten voidaan luottaa aina toimivan ennalta määrätyllä tavalla. Lohkoketjussa kaikki data on täysin avointa. Älysopimukset kasvattavatkin myös luottamusta, kun kaikki data on tallennettuna lohkoketjuun. Tällöin kukaan sopimuksen osapuolista ei voi väittää sopimuksen kadonneen.

Älysopimuksissa on kuitenkin lukuisten hyvien puolien lisäksi myös joitain riskejä. Mikäli älysopimus on ohjelmoitu väärin, niin se ei suorita haluttua toimintoa. Lisäksi älysopimus sijaitsee täysin muuttumattomassa lohkoketjussa, joten älysopimusten tekemiä toimia on täysin mahdotonta peruuttaa. Älysopimuksiin sisältynyt virhe on mahdollista peruuttaa ainoastaan kaikkien osapuolten yhteisymmärryksessä. Älysopimusten laadinnassa ja sopimuksen ehtojen määrittelyssä on aina käytettävä suurta varovaisuutta.

Älysopimukset sijaitsevat lohkoketjussa, joten ne hyötyvät kaikista lohkoketjun tuomista ominaisuuksista. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa älysopimusten muuttumattomuuden, turvallisuuden, automatisoinnin ja sen, että ne ovat aina käytettävissä, sillä lohkoketju ei sulkeudu, vaikka tietokoneesta painettaisiinkin virrat pois. Haasteita älysopimuksille luovat niiden laadinnassa tapahtuneet mahdolliset inhimilliset virheet. Älysopimus on aina pohjimmiltaan ihmisen luoma, joten inhimillisen virheen mahdollisuutta ei ole mahdollista sulkea ikinä pois. Älysopimusten edut perinteisiin sopimuksiin verrattuna ovat kuitenkin kiistattomia.

Älysopimuksen käyttökohteet

Älysopimuksia on mahdollista hyödyntää lukuisissa eri käyttökohteissa. Seuraavaksi tässä artikkelissa esitellään kolme mahdollista käyttökohdetta, joissa älysopimuksia on mahdollista hyödyntää. Artikkelissa esitetyt tapaukset ovat ainoastaan esimerkkejä, ja todellisuudessa älysopimuksia on mahdollista käyttää huomattavasti useammissa käyttökohteissa kuin mitä artikkelissa on esitelty.

Yleisen tarkoituksen sopimukset

Yleisen tarkoituksen sopimukset ovat luonteeltaan hyvin yksinkertaisia ja ne voivat koskea hyvin monipuolista joukkoa erilaisia sopimuksia. Yleisen tarkoituksen sopimukset voivat liittyä esimerkiksi lainopillisiin sopimuksiin ja lainasopimuksiin. Perinteiset sopimukset edellyttävät nykyisin lähes poikkeuksetta myös kolmannen osapuolen läsnäoloa. Kolmas osapuoli voi laatia sopimuksen tai valvoa sen toteuttamista. Kolmatta osapuolta on tarvittu mukaan sopimusprosessiin, sillä nämä sopimukset vaativat useimmiten erilaisia vaatimuksia, joiden toteutumista sopimus edellyttää.

Älysopimuksia hyödyntämällä sopimusprosessin kolmas osapuoli muuttuu täysin hyödyttömäksi. Välikäsiä ei tarvita, sillä älysopimuksissa sopimusten vaatimusten täyttyminen on mahdollista tarkistaa sopimukseen määritellystä algoritmista. Mikäli sopimuksen vaatimukset eivät täyty, niin sopimus ei automaattisesti myöskään toteudu.

Ennustusmarkkinat

Ennustusmarkkinoilla tarkoitetaan paikkoja, joissa käyttäjät voivat käydä kauppaa erilaisten tapahtumien lopputuloksista. Esimerkiksi henkilöt voivat veikata jalkapallo-ottelun voittajaa tai ottelun ensimmäisen maalin tekijää. Usein ennustusmarkkinat vaativat luottamusta molempien osapuolten välillä. Henkilön tulee voida luottaa siihen, että mikäli hän onnistuu veikkaamaan jalkapallo-ottelun voittajan oikein, saa hän siitä myös asiaankuuluvan palkkion.

älysopimus vedonlyönti
Urheiluvedonlyönti on yksi keskeisistä käyttökohteista älysopimuksille.

Älysopimusten avulla sopimusosapuolten välinen luottamuksen tarve ei ole niin suuressa asemassa mitä se perinteisissä sopimuksissa on. Älysopimuksen avulla koko prosessi on mahdollista automatisoida, eikä se edellytä tapauskohtaista harkintaa. Mikäli henkilö onnistuu veikkaamaan jalkapallopelin voittajan oikein, niin älysopimus suorittaa automaattisesti maksun henkilön tilille. Älysopimus poistaa siis kokonaan sopimuksen vastapuolen tuoman riskin ja vähentää näin ollen myös ennustemarkkinoiden kokonaisriskiä huomattavasti.

Digitaalinen henkilöllisyys

Älysopimusta voidaan hyödyntää myös niin, että henkilön on mahdollista hallita itse omaa henkilöllisyyttään. Älysopimuksia hyödyntämällä henkilön on mahdollista säilyttää itse kaikki tärkeät tietonsa älysopimuksessa. Älysopimuksia hyödyntäen henkilö voi paljastaa haluamansa tärkeät tiedot tarpeen niin vaatiessa. Esimerkiksi lääkärihoitoa tarvitseva henkilö voi antaa sairaalalle valtuudet päästä käsiksi omaan hoitohistoriaansa ja muihin tilanteen kannalta oleellisiin tietoihin. Itse toteutuvan älysopimuksen avulla henkilö voi kuitenkin säilyttää itse oman hoitohistoriansa, eikä hänen tarvitse antaa tietoja kolmannelle osapuolelle säilytykseen.

Älysopimukseen pohjautuvan digitaalisen henkilöllisyyden avulla yksilö pystyy hallitsemaan omia tietojaan huomattavasti aiempaa paremmin. Älysopimuksen mahdollistama digitaalinen henkilöllisyys tarjoaa myös huomattavasti aiempaa parempaa turvallisuutta lohkoketjuteknologian mahdollistaman tietojen muuttamattomuuden ansiosta. Digitaalisen henkilöllisyyden avulla henkilön tiedot eivät koskaan päädy vääriin käsiin.

Chainlink ja älysopimusten oraakkelit

Ennen Chainlinkin käsittelyä on hyvä tietää, mitä älysopimusten oraakkeleilla oikein tarkoitetaan. Oraakkelilla tarkoitetaan tiivistetysti eri rajapintojen välille ohjelmoitua datan reitittämiseen tarkoitettua välinettä. Oraakkeleiden keskeinen päämäärä älysopimuksissa on toimia sopimusehtoja määrittelevän datan lähteenä. Oraakkelit ovat kolmannen osapuolen tietolähteitä, jotka toimittavat lohkoketjuun sen tiedon, mikä mahdollistaa älysopimuksen luomisen.

Mikäli älysopimuksessa hyödynnettäisiin yksittäistä keskitettyä oraakkelia, niin luottamushaasteet olisivat varsin ilmeisiä. Haasteet korostuvat etenkin tapauksissa, joissa hajauttamisen ansiona saatavat hyödyt halutaan säilyttää myös älysopimusta tehtäessä. Ratkaisu oraakkeliongelmiin saattaa kuitenkin olla aivan kulman takana.

Chainlink on Ethereumin alustalla pyörivä sovellus, joka sisältää myös Ethereumin lohkoketjuun yhteensopivan LINK-tokenin. Chainlinkin päällimmäisenä tavoitteena on ratkaista älysopimusten mukanaan tuomat oraakkeliongelmat. Chainlink pyrkii luomaan täysin hajautetun alustan älysopimuksiin dataa syöttäville ohjelmille, eli oraakkeleille. Data syötetään aina lohkoketjun ulkopuolelta, joten sen luotettavuus on äärimmäisen tärkeää älysopimusta tehtäessä.

chainlink api
Chainlink tuo älysopimuksiin dataa lohkoketjun ulkopuolelta.

Chainlink on luonut ratkaisun oraakkeleiden tuottaman tiedon luotettavuudelle luomalla hajautetun oraakkeleiden poolin, jossa jokaisella on yhteinen päämäärä tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa. Täysin hajautettu oraakkeleiden pooli mahdollistaa myös sen, ettei älysopimus ole ikinä yhden ainoan oraakkelin varassa. Mikäli koko älysopimus riippuisi yhdestä ainoasta oraakkelista, niin sen mahdollinen toimintavirhe vaarantaisi koko älysopimuksen luotettavuuden.

Chainlinkin kehittämä järjestelmä rankkaa oraakkelit paremmuusjärjestykseen sen perusteella, miten ne ovat historiallisesti tehtävistään suoriutuneet. Oraakkeleiden suorituksia palkitaan maksamalla niille LINK-tokeneita. Tällä hetkellä Chainlink toimii ainoastaan Ethereumin lohkoketjussa. Tulevaisuudessa Chainlinkin on kuitenkin tarkoitus olla yhteensopiva muun muassa myös EOS- ja TRON- projektien kanssa. Parhaimmassa tapauksessa Chainlink toimii ratkaisuna älysopimusten oraakkeliongelmiin kaikilla alustoilla, jotka älysopimuksia mahdollistavat.

Chainlinkin menestys tulevaisuudessa riippuu vahvasti projektin kehityksestä sekä siitä tuleeko älysopimusten kysyntä kasvamaan tulevaisuudessa. Teoriassa älysopimukset tarjoavat selkeää lisäarvoa perinteisiin sopimuksiin nähden. Älysopimukset voivat korvata jokaisen kahden eri tahon välille solmitun digitaalisen sopimuksen. Älysopimusten tarjoamat mahdollisuudet ovat tulevaisuudessa suunnattomia. Ne voivat muuttaa pysyvästi ihmisten tapaa tehdä sopimuksia.

Chainlinkin tarjoaman oraakkelipoolin avulla verkon ulkopuolinen data voidaan toimittaa älysopimuksiin hajautetusti ja luotettavasti. Onnistuessaan Chainlink pystyy ratkaisemaan älysopimusten oraakkeliongelman, ja näin tehdä älysopimuksista entistäkin luotettavampia ja vallankumouksellisempia.

Jos Chainlink kiinnostaa tarkemmin, katso alla oleva video.

Yhteenveto

Lohkoketjuteknologia on kehittynyt viimeisten vuosien aikana valtavin harppauksin. Arvon tai virtuaalivaluutan siirtäminen käyttäjien välillä on ollut vasta ensimmäinen askel lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä. Kryptovaluutat ovat kehittyneet pelkistä vaihdon välineistä platformeihin ja kokonaisiin ekosysteemeihin, joiden päälle on mahdollista rakentaa erilaisia ohjelmoitavissa olevia alustoja ja ohjelmistoja. Älysopimukset ovat tiivistetysti ehdollisia koodin pätkiä, jotka voivat toteutua tiettyjen olosuhteiden tai ehtojen täyttyessä.

Älysopimus toteuttaa aina sen tehtävän, joka se on ohjelmoitu toteuttamaan. Lohkoketju mahdollistaa sen, että älysopimusta ei ole mahdollista poistaa tai muuttaa.

Älysopimuksia on mahdollista hyödyntää lukuisissa erilaisissa tilanteissa, jotka vaativat automatisoitua sopimusta. Älysopimuksen avulla prosessit nopeutuvat huomattavasti ja myös kolmannen osapuolen tarve poistuu. Älysopimukset haastavat perinteiset toimintatavat, joihin olemme tottuneet. Älysopimusten käytön ongelmat linkittyvät vahvasti niiden vahvuuksiin. Älysopimusten ollessa muuttumattomia, toteuttavat ne aina kaikissa olosuhteissa myös mahdolliset sopimukseen eksyneet virheet. T

ällä hetkellä älysopimuksissa esiintyy haasteita erityisesti luottamuksen osalta myös lohkoketjun ulkoisten tapahtumien käyttämisessä älysopimusten ehtoina. Tämä haaste on kuitenkin tiedostettu ja useat eri projektit Chainlinkin johdolla tekevät töitä asian ratkaisemiseksi. Pienistä haasteista huolimatta älysopimusten hyödyt perinteisiin sopimuksiin verrattuna ovat ehdottomasti kiistattomia. Suurella todennäköisyydellä ne tulevat tulevaisuudessa muuttamaan tapaamme tehdä sopimuksia.

Kuvat: WorldSpectrum from Pixabay, Pixabay from Pexels, xresch from Pixabay


Vastaavat julkaisut

Paras kryptovaluutta 2021

Paras kryptovaluutta 2021

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa vuonna 2021? Mikä on paras kryptovaluutta kaikista eri vaihtoehdoista? Näihin kysymyksiin vastauksia miettivät tällä hetkellä lukemattomat kryptovaluuttasijoittamisesta kiinnostuneet ympäri maailman. Yksiselitteistä vastausta […]

Ethereumin Shapella (Shanghai) -päivitys onnistui

Ethereumin Shapella (Shanghai) -päivitys onnistui

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Ethereum on hajautettu avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologia, joka on suunniteltu älysopimuksien ja hajautettujen sovellusten käyttöön. Ethereum siirtyi pois vanhasta proof of work -konsensusmekanismista ja siirtyi käyttämään uutta […]